TERUG NAAR

DAGBEHANDELING – FORENSISCHE ZORG

Novaa biedt begeleiding en behandeling aan voor jongeren met een (hoog) forensisch profiel. Dit zijn jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie. Een forensisch profiel wil zeggen dat deze jongeren zich in een netwerk bevinden waar zij gevoelig zijn voor het plegen van delicten, daadwerkelijk delicten plegen of veelplegers zijn.

De jongeren binnen de dagbehandeling hebben vaak een justitiële maatregel zoals een jeugdreclasseringsmaatregel. Soms hebben de jongeren vanuit de (kinder) rechter een maatregel of voorwaarde opgelegd gekregen dat zij een dagbesteding dienen te hebben of een dagbehandeling moeten volgen. De jongeren die deelnemen aan de dagbehandeling wonen thuis, op een leefgroep of verblijven binnen een setting met nachtdetentie. 

Na de aanmelding volgt er overleg met de samenwerkingspartners en wordt er een intakegesprek gehouden. Er wordt vervolgens een profiel opgesteld waarin de behoefte van de jongeren wordt bepaald.  

SOCIAAL EMOTIONELE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING

Op individueel niveau bestaat er veel differentiatie binnen de forensische doelgroep. Het gaat om de verschillen tussen de jongeren op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de mate van verharding van delinquent gedrag. Verder hebben de jongeren verschillende posities binnen hun netwerk. Deze verschillen hebben effect op de mate van (individuele) beïnvloedbaarheid en de dynamiek van de groep binnen de  dagbehandeling. 

Het is belangrijk dat er sprake is van een goed therapeutisch klimaat in combinatie met een veilige setting. Er vindt dagbehandeling plaats zonder dat er sprake is van een ‘gedwongen sfeer’. De dagbehandeling draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van de jongere en aan het algeheel traject. 

Ook op cognitief niveau is er veel differentiatie binnen de forensische doelgroep. Dit betekent dat er zowel jongeren met een VMBO basis als jongeren met een VWO advies op een dagbehandeling terecht kunnen komen. Veel jongeren hebben lange tijd geen onderwijs of dagbesteding gehad. Er kunnen tevens grote verschillen bestaan tussen de taalontwikkeling en de verwerkingssnelheid van de jongeren. De gevolgen kunnen zijn dat een jongere over of onderschat wordt. Om tot een succesvolle behandeling te komen is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat jongeren zowel op sociaal-emotioneel als cognitief niveau goed worden ingedeeld. Anders kan er forse stagnatie plaatsvinden binnen het traject. Indien nodig kan er diagnostiek plaatsvinden om de behoefte, op sociaal-emotioneel en cognitief niveau, te bepalen. Op deze manier kan er voorkomen worden dat de jongeren over of ondervraagd worden.

De sociotherapeuten zijn tevens getraind om rekening te houden met de verschillen binnen de groep en de bejegening die hiermee gepaard gaat. 

MAATWERK

De wijze waarop de dagbehandeling wordt uitgevoerd is altijd passen en meten. De jongere moet in een dagritme komen, iets wat vaak veel inspanning kost. Doordat de jongeren vaak geïsoleerd zijn of lang niet hebben deelgenomen aan school/werk, is het aanleren van primaire vaardigheden de basis. Het gaat dan onder andere om communicatie, emotieregulatie, conflicthantering. Maar ook om zelfzorg, zorg voor de omgeving, zelfvertrouwen, zelfbeeld en het creëren van een positieve identiteit.  

Tijdens de evaluatiemomenten wordt er samen met de jongere en samenwerkingspartners gekeken naar een toekomstperspectief en het op/afschalen van de zorg. Er kan ook sprake zijn van een 1 op 1 traject tijdens de dagbehandeling. In dit geval krijgt de jongere een eigen begeleider toegewezen die hem/haar door de dag heen meeneemt door de dagbehandeling. Dit wordt aangeboden wanneer een jongere niet voldoende in staat is om binnen een groep te functioneren.

Novaa biedt verblijf, begeleiding, behandeling en diagnostiek aan binnen verschillende regio’s. Meer weten? Neem gerust contact met ons op