OVER NOVAA

Novaa zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die problemen ervaren op verschillende levensgebieden. Alle vormen van hulp worden vanuit dezelfde visie van presentie en trauma sensitief werken aangeboden. Kinderen ontwikkelen verschillende copingstrategieën om met moeilijkheden en trauma’s om te gaan. Vaak gaat het om moeilijkheden binnen het gezin of de familie/woon context. Ondanks de individuele verschillen zijn kinderen tot een bepaalde mate in staat om problemen de kop te bieden door middel van eigen copingstrategieën. Onderzoek heeft echter aangetoond dat kinderen ondanks hun veerkracht gebaat zijn bij hulp vanuit de omgeving. Zonder hulp van volwassenen zijn de eigen copingstrategieën niet voldoende om alle traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Om hulp op een passende manier aan te bieden is het voor medewerkers belangrijk om vanuit compassie te handelen. Compassie laat in tegenstelling tot medelijden zien dat je begrijpt wat jongeren meemaken. Je begrijpt de pijn, het verdriet of frustratie zonder hierover te oordelen. Gedrag heeft altijd een oorzaak, door compassie te tonen kunnen we beter begrijpen wat een jongere nodig heeft. Naast begrip betekent compassie ook dat je met jongeren meevoelt en accepteert dat wat zij voelen echt is en dat dit gevoel er mag zijn. Vanuit de relatie leert Novaa de jongeren echter om met deze gevoelens om te gaan. Je mag voelen wat je voelt, maar hoe ga je met dit gevoel om?

Novaa is een organisatie die uitgaat van de eigen kracht van de kinderen, maar tegelijkertijd het essentiële belang van passende jeugdhulp in acht neemt en probeert aan te sluiten bij de individuele ontwikkelingsbehoeften. Novaa kijkt altijd naar wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Daar passen we onze begeleiding en behandeling op aan. Ook als dat betekent dat we van de regels moeten afwijken. We werken intensief samen en leren van elkaar. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen.

TRAUMASENSITIEF

Het ervaren van trauma kan ernstige gevolgen hebben op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren. Kinderen met complexe en meervoudige trauma’s hebben vaak moeite met emotie- en agressie regulatie, hierdoor kan hun gedrag als moeilijk of onhandelbaar worden ervaren.

Vaak reageren jongeren vanuit getriggerde trauma’s op de gebeurtenissen om zich heen. Dit gaat onbewust, daarom weten kinderen vaak niet waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Dit kan erg frustrerend zijn omdat het niet lukt om het gedrag aan te passen. Novaa kijkt daarom achter het gedrag en vraagt niet wat er mis is met een jongere, maar vragen wat er met hem of haar is gebeurd. Lees hier meer over trauma-sensitief werken en de effecten van trauma op de emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren.

CULTUURSENSITIEF

Novaa werkt middels een cultuur sensitieve benadering. Hiermee respecteren we de bestaande leefregels, grenzen, normen en waarden van kinderen, jongeren en gezinnen. Naast het respect proberen we de hulpverlening aan te passen op de hulpbehoeftes vanuit culturele normen en waarden. De hulpverlener die verbonden is aan de jongeren of het gezin zal zo veel mogelijk worden matched aan de hand van de gewenste behoeftes.

MAATWERK

Novaa biedt specialistische zorg en werkt volgens een begeleidingstraject dat op maat wordt vormgegeven. Het ‘’one size fits none..’’ principe is een belangrijk uitgangspunt. In de praktijk houdt dit in dat Novaa met elk kind of jongere samen kijkt wat het beste bij hem of haar past. Bij de intake wordt er gekeken naar een hulpvorm die bij de ontwikkelbehoeften van het kind of jongere past. Waar sommige jongeren behoefte hebben aan intensieve begeleiding, hebben andere jongeren behoefte aan een lichte mate van ondersteuning. Zowel het kind, jongere als het netwerk of huidige hulpverleners hebben de ruimte om aan te geven wat voor type hulp zij nodig hebben.

Na de aanmelding volgt er een ontmoeting. Tijdens dit gesprek heeft de jongere het woord en mogen zij vertellen wat ze graag willen, waar ze zichzelf graag zien en wat belangrijk voor hen is. Hierna wordt besloten of er een goede match is. Het traject bestaat hierna uit verschillende fases. Jongeren krijgen altijd een eigen mentor toegewezen die hen kan ondersteunen. Er is tijdens het traject aandacht voor verschillende leef-domeinen zoals: sociaal emotionele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, dagbesteding zoals werk of onderwijs, vrijetijdsbesteding, financiën, hygiëne van de leefomgeving, netwerk en systeem. Hiernaast is er veel oog voor de specifieke individuele aandachtspunten van een jongere zoals beschreven binnen de expertisegroepen. Samen met de mentor, de verwijzer, ouders en andere betrokkenen wordt de zorg regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast.

De hulpverlening binnen Novaa is opgesplitst in verschillende doelgroepen; forensische zorg, sekse specifieke problematiek, jongeren met een licht verstandelijke beperking en reguliere jongeren uit de jeugdhulp. Voor alle jongeren geldt dat Novaa hen een veilige omgeving biedt waarin ruimte wordt gecreëerd voor herstel en groei.

Novaa biedt verblijf, begeleiding, behandeling en diagnostiek aan binnen verschillende regio’s. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.