TERUG NAAR

Ambulante begeleiding wordt in verschillende vormen aangeboden. Jongere kunnen vanuit thuis, vanuit school of vanuit andere verblijfsvormen worden begeleid. Het doel is om de jongeren te ondersteunen zodat de ontwikkeling niet stagneert. Het werken met ambulante jongeren kan erg verschillen van groepswerk. Soms is het moeilijker om de ambulante jongeren, zowel fysiek als sociaal emotioneel, te bereiken waardoor het opbouwen van een relatie meer tijd kan kosten. Contact onderhouden door te bellen of te appen is daarom belangrijk voor het vertrouwen en het opbouwen van een therapeutische relatie.

De trajectbegeleider is vanaf het begin op intensieve wijze betrokken bij de jongere zijn traject. In veel gevallen heeft de jongere behoefte aan een rolmodel voor een positieve identiteitsontwikkeling. Dit is een betrouwbare en voorspelbare volwassenen waar jongeren zich aan kunnen spiegelen.

Na een kennismaking volgt er een intakegesprek. In de periode hierna onderhoudt de begeleider intensief contact om de jongere te leren kennen en de ontwikkelbehoefte in kaart te brengen. De begeleider ondersteunt de jongeren op verschillende levensdomeinen. De intensiteit hiervan verschilt afhankelijk van de individuele ontwikkeling van de jongeren.

Sommige jongeren krijgen extra begeleiding binnen de woonvorm waar zij wonen. Dit omdat de reguliere begeleiding niet voldoende toereikend is, naast de huidige reguliere begeleiding is er daarom nog een extra begeleider aangesteld om de jongere te begeleiden.

Kenmerken van de begeleiding

 • De begeleider heeft kennis van de (mal) adaptieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • De begeleider heeft kennis van trauma en de effecten hiervan op de huidige ontwikkeling van jongeren.

 • De begeleider bezit kennis over de effecten van het zelfbeeld op het gedrag.

 • De begeleider staat sterk in zijn of haar schoenen en kan de-escalerend werken. 

 • Begeleider is in staat om te reflecteren op het eigen gedrag en de effecten van het eigen gedrag op de jongeren. 

 • De begeleider kan structuur bieden maar is tegelijkertijd erg flexibel en innovatief. 

 • De begeleider is in staat om een persoonlijke relatie aan te gaan met de jongere en op een professionele manier het gedrag van de jongere te spiegelen. 

 • De begeleider kan vanuit professionaliteit handelen, theoretische kennis toepassen, nabijheid bieden en tegelijkertijd emotionele afstand bewaren waarbij de begeleider beseft wat de verhouding tussen de begeleider en de jongere is. 

 • Het doel van de begeleiding is in eerste instantie vooral om een rolmodel te zijn en vertrouwen op te bouwen om vanuit hier sturing aan te bieden.

 • De begeleider straalt een neutrale houding uit, maar kan de jongere wijzen op acceptabele en onacceptabele interacties binnen relaties. 

 • De begeleider is in staat om gesprekken te voeren met denkvragen vanuit de socratische dialoog. 

 • De begeleider biedt de jongeren ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. 

 • De begeleider kan de jongeren ondersteunen bij praktische zaken en heeft aandacht voor de leefomgeving en de persoonlijke verzorging.

 • Er vindt overleg plaats met het multidisciplinair team, zij kunnen te allen tijde geraadpleegd worden voor overleg.

  Binnen de ambulante begeleiding wordt er vanuit verschillende methodieken gewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ISSA, FAIT en ICCA methodiek.

  Novaa biedt verblijf, begeleiding, behandeling en diagnostiek aan binnen verschillende regio’s. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.